… meníme Slovensko k lepšiemu

Sociálnu ekonomiku možno charakterizovať princípom solidarity, pričom jej primárnou úlohou je napĺňanie sociálnych a spoločenských cieľov.  Ide o nástroj modernizácie sociálneho štátu a jeho partnerov. Sociálna ekonomika je spájaná predovšetkým, ale nie len, s témami, ako sú podpora zvyšovania zamestnanosti a sociálnej súdržnosti,  rozvoj verejných služieb a podpora regionálneho rozvoja.

Pojem sociálna ekonomika sa po prvýkrát v ekonomickej literatúre objavil pravdepodobne v roku 1830. V tomto roku francúzsky liberálny ekonóm Charles Dunoyer uverejnil Traktát o sociálnej ekonomike, v ktorom obhajuje morálny prístup k hospodárstvu. (Správa EK Sociálna ekonomika v Európskej únii).

Vo viacerých krajinách Európy, ako napr. Španielsko, Taliansko, Veľká Británia, je sociálna ekonomika dôležitým sektorom ekonomiky, najmä kvôli svojej orientácii na riešenie spoločenských problémov akými sú  nezamestnanosť a sociálne vyčlenenie, prístup ku bývaniu, vzdelaniu alebo iným verejným službám. Podľa správy Európskej komisie v súčasnosti v Európskej únii fungujú až 2 milióny subjektov sociálnej ekonomiky.  

Na Slovensku  prostredie sociálnej ekonomiky upravuje Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Rieši dosahovanie pozitívneho vplyvu prostredníctvom podpory zamestnanosti a sociálnej inklúzie ľudí zo znevýhodnených a zraniteľných skupín.

Jedným z hlavných cieľov sociálnej ekonomiky je čo najviac ľudí vyviesť so situácie  pasívnej sociálnej odkázanosti, ktorá indikuje riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Vzdelávanie zohráva mimoriadne dôležitú rolu. V zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. je pozitívnym sociálnym vplyvom napĺňanie verejného alebo komunitného záujmu.

Sociálna ekonomika je súhrn aktivít vykonávaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. V mnohých krajinách EÚ upevňuje svoje postavenie v tradičných sektoroch, akými sú napríklad poľnohospodárstvo, služby, sociálne služby, maloobchod, tradičné remeslá, ale i bankovníctvo a  poisťovníctvo

Latin

Noun

Štatút registrovaného sociálneho podniku

Ak žiadateľ splní podmienky podľa § 6 ods. 1, Zákona č. 112/2018 Z.z., Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky mu prizná štatút registrovaného sociálneho podniku

Sociálny podnik je typ podnikania definujúci podniky, ktorých cieľom je namiesto vytvárania zisku napĺňať sociálne ciele a vytvárať sociálny dopad. Sociálne podniky stoja na pomedzí sociálnej ekonomiky a tradičných firiem. A hoci časť ich zisku pochádza z obchodnej činnosti, ich ciele sú spoločenskej a sociálnej povahy. Popri ekonomických vytvárajú aj sociálne hodnoty.

Najmä však podnecujú ľudí k tomu, aby iným pomáhali NÁJSŤ ZMYSEL ŽIVOTA.

ADIUMENTUM 01 s.r.o.

registrovaný sociálny podnik

IČO: 55 406 432   DRČ: SK 2121 977 242

Levická 1600  952 01 Vráble SLOVENSKO

e-mail: adiumentum01@gmail.com

Tel: +421 917 106 056