Informácia o spracúvaní osobných údajov

na našom webovom sídle http://adiumentum.sk

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako ADIUMENTUM 01 s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „ADIUMENTUM 01“)

V zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov ADIUMENTUM 01 pri spracúvaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ, to znamená ako osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb. ADIUMENTUM 01 môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov kontaktovať na emailovej adrese adiumentum01@gmail.com.

1. Ako ADIUMENTUM 01 získava osobné údaje?

ADIUMENTUM 01 získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

 • ➢  priamo od účastníka pri uzatváraní zmluvy
 • ➢  z verejne dostupných zdrojov, ako sú napríklad verejné registre a evidencie;
 • ➢  od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli ADIUMENTUM 01 svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ichspracúvanie. ADIUMENTUM 01 získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom ADIUMENTUM 01  kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

2. Aký je právny základ a účel spracúvania?

ADIUMENTUM 01 spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

➢ Oprávnený záujem

ADIUMENTUM 01 môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov ADIUMENTUM 01  alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami ADIUMENTUM 01 sú najmä:

 • ▪  ochrana práv, ktoré ADIUMENTUM 01 vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám; na tento účel ADIUMENTUM 01 uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov;
 • ▪  vymáhanie pohľadávok a iných nárokov ADIUMENTUM 01 ; na tento účel ADIUMENTUM 01 uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt;
 • ▪  zamedzenie podvodného konania, ak sa ADIUMENTUM 01 odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania; na tento účel ADIUMENTUM 01 uchováva osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • ▪  marketingové a propagačné aktivity ADIUMENTUM 01 , ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných novinkách a grantových programoch; súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie činnosti ADIUMENTUM 01 ; a na tento účel ADIUMENTUM 01 uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania oprávneného záujmu ADIUMENTUM 01 , najmä počas trvania zmluvného vzťahu medzi ADIUMENTUM 01  a dotknutou osobou a počas primeranej doby po jeho skončení.

➢ Plnenie zmluvy

ADIUMENTUM 01 spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou ADIUMENTUM 01  v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnené poskytnutie grantu dotknutej osobe ADIUMENTUM 01 . ADIUMENTUM 01 uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi ADIUMENTUM 01  a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.

 • ➢  Plnenie zákonnej povinnosti
 • ADIUMENTUM 01 môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. ADIUMENTUM 01 môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom či osobám. ADIUMENTUM 01 uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • ➢  Súhlas udelený dotknutou osobou
  ADIUMENTUM 01 spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou. ADIUMENTUM 01 uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3. Kto sú príjemcovia osobných údajov?

ADIUMENTUM 01 môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi ADIUMENTUM 01 sú napríklad osoby, ktoré pre ADIUMENTUM 01 zabezpečujú výkon administratívnych činností. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre ADIUMENTUM 01 výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a ADIUMENTUM 01  v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

4. Aké sú práva dotknutých osôb?

Dotknutá osoba má právo:

 • ➢  vyžadovať od ADIUMENTUM 01 :
  • ▪  potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
  • ▪  ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré ADIUMENTUM 01 spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); ADIUMENTUM 01 je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
  • ▪  opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré ADIUMENTUM 01 spracúva („právo na opravu“);
  • ▪  výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich ADIUMENTUM 01 získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a ADIUMENTUM 01 nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak ADIUMENTUM 01  spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
  • ▪  obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že ADIUMENTUM 01  o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
  • ▪  získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla ADIUMENTUM 01 v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 • ➢  namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ADIUMENTUM 01  alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátanie namietania proti profilovaniu; namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 • ➢  namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie ADIUMENTUM 01 , ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 • ➢  kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený ADIUMENTUM 01  s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • ➢  pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

6. Ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva?

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb ADIUMENTUM 01  stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré ADIUMENTUM 01 spracúva. ADIUMENTUM 01 zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. ADIUMENTUM 01 je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla alebo poštovú adresu ADIUMENTUM 01 ;
e-mailom na adresu ADIUMENTUM 01 : adiumentum01@gmail.com.

Cookies

V záujme podávania transparentných, jasných a zrozumiteľných informácií o nakladaní s informáciami a osobnými údajmi užívateľov svojho webového sídla si poskytuje ADIUMENTUM 01 návštevníkom webovej stránky www.adiumentum.sk, v súlade s ustanovením § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. oelektronických komunikáciách, nasledovné informácie opoužívaní údajov uložených vkoncovomzariadení užívateľa, tzv. cookies („Cookies“). Ukladať alebo získavať prístup ku Cookies vo Vašom zariadení môžeme len na základe Vami preukázateľne udeleného súhlasu. Súhlas nie je potrebný pre Cookies, ktoré sú nevyhnutne nutné pre zabezpečenie fungovania webovej stránky ADIUMENTUM 01 .

Čo sú Cookies?

Cookies je malé množstvo dát alebo malé textové súbory, ktoré sú uchovávané vo Vašom zariadení, prostredníctvom ktorého prehliadate webovú stránku adiumentum.sk. Cookies sú využívané na zlepšenie užívateľského zážitku na webovej stránke a na zabezpečenie niektorých funkcionalít webu, napríklad nám umožňujú identifikovať, že z Vášho zariadenia navštevujete našu webovú stránku opakovane, čo nám umožňuje ponúknuť Vám obsah, ktorý zodpovedá vaším predchádzajúcim návštevám. Cookies nám tiež umožňujú zabezpečiť riadne fungovanie stránky adiumentum.sk a môžeme vďaka nim zlepšovať jej funkčnosť a naše služby pre Vás.

Aké typy a na aký účel Cookies používame?

Súbory Cookies sa môžu deliť podľa doby, počas ktorej sú vo Vašom zariadení uchovávané alebo podľa účelu, na ktorý si uchovávané.
Podľa doby, počas ktorej sú Cookies vo Vašom zariadení uchovávané, rozdeľujeme Cookies na dva základné typy, a to na dočasné a trvalé. Dočasné Cookies sú využívané len na účely jednej konkrétnej návštevy našej webovej stránky. Slúžia najmä na identifikovanie typu Vášho zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón) pri opakovanom načítavaní častí našej webovej stránky v rámci jednej návštevy. Zlepšujú Vám tak možnosti jej prehliadania. Po ukončení činnosti prehliadača webových stránok sú dočasné Cookies z Vášho zariadenia odstránené. Trvalé Cookies nám pomáhajú rozpoznať Vás ako unikátneho užívateľa našej webovej stránky a zostávajú uchované vo Vašom zariadení až dovtedy, kým neuplynie ich vopred stanovená doba platnosti alebo kým ich nevymažete. Okrem toho nám trvalé Cookies umožnia poskytnúť Vám pri ďalšej návšteve personalizovaný obsah našej webovej stránky.

Z hľadiska účelu využívame Cookies niekoľkými spôsobmi, pričom tieto Cookies delíme nasledovne:

➢ Nevyhnutné (funkčné) cookies zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky a bez ich využitia by webová stránka nefungovala správne. Ide napríklad o funkcie ako navigácia webovej stránky a pod.

Analytické (štatistické) cookies nám pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov a užívateľov webovej stránky a tým aj zlepšovať funkcionality tohto webu. Analytické cookies môžu vytvárať anonymné štatistiky.

➢ Marketingové cookies umožňujú personalizáciu marketingového obsahu na tomto webe. Využívajú sa predovšetkým na zobrazenie relevantnej reklamy pre užívateľa alebo návštevníka webovej stránky.

Kedy používame Cookies a čo robiť v prípade, ak s ich používaním nesúhlasíte?

Cookies používame len v prípade, ak ste s ich používaním udelili výslovný súhlas prostredníctvom tzv. cookies lišty. Do okamihu, kým takýto súhlas neudelíte, Cookies nevyužívame. Súhlas však nie je potrebný pre Cookies, ktoré sú nevyhnutne nutné pre zabezpečenie fungovania webovej stránky adiumentum.sk.

Svoj súhlas s využívaním jednotlivých kategórií Cookies môžete kedykoľvek udeliť, zmeniť alebo odvolať v okne s nastaveniami Cookies (tzv. cookies lište) v časti „Nastavenia cookies“. Toto okno môžete kedykoľvek opätovne otvoriť prostredníctvom tlačidla umiestneného v dolnej časti webovej stránky. Zoberte, prosím, na vedomie, že vzhľadom na nastavenia našej webovej stránky, môže prípadné neudelenie súhlasu s používaním niektorých kategórií Cookies ovplyvniť jej funkčnosť a znemožniť Vám používanie niektorých funkcií.